ქარ ENG

მისია

საერთო საჯარისო ცენტრი უზრუნველყოფს თავდაცვის ძალებისათვის სააღრიცხვო სპეციალობების მიხედვით ოფიცრების/სერჟანტების/კაპრალების მომზადება - გადამზადებას

ცენტრის მისიას წარმოადგენს სპეციალისტებისა და უმცროს მეთაურთა მომზადება/გადამზადება, ძირითადი  სამხედრო სააღრიცხვო სპეციალობების მიხედვით;

Ø უმცროს ოფიცერთა ძირითადი სამხედრო განათლების სპეციალობის პროგრამით მომზადება (ტაქტიკური დონე);
Ø სასწავლო პროგრამების შემუშავება, ჩატარებული სასწავლო კურსების ანალიზი და მიღებული გამოცდილების გაზიარება;
Ø დოქტრინალური სახელმძღვანელოების შემუშავებაში მონაწილეობა;
Ø საერთაშორისო სამხედრო-საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გამოცდილების გაზიარების უზრუნველყოფა და წვრთნების თანამედროვე მეთოდების დანერგვა;
Ø საბრძოლო მომზადების ორგანიზებისა და ჩატარების უზრუნველყოფა, მაღალი საბრძოლო მზადყოფნის მიღწევისა და შენარჩუნების უზრუნველყოფა.